Instrumenty

Minister Finansów w imieniu Skarbu Państwa emituje następujące rodzaje papierów skarbowych:

Obligacje skarbowe - papiery wartościowe oferowane do sprzedaży w kraju i za granicą, oprocentowane w postaci odsetek lub dyskonta.

Bony skarbowe – krótkoterminowe papiery wartościowe oferowane do sprzedaży na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywane według wartości nominalnej, po upływie okresu na jaki zostały wyemitowane.
Wszystkie obligacje i bony skarbowe znajdujące się w sprzedaży hurtowej oraz emitowane w walucie polskiej, notowane są na Treasury BondSpot Poland.

Papiery skarbowe:
PFI – Obligacje o oprocentowaniu stałym o okresie do wykupu 5, 10 i 20 lat. Kupon dla tych papierów płatny jest w okresie rocznym, a jego wysokość obliczana jest w oparciu o konwencję ACT/ACT.

PFL – Obligacje o oprocentowaniu zmiennym o okresie do wykupu 10 lat i kuponie rocznym opartym o WIBOR 6M. Konwencja obliczania liczby dni dla kuponów oparta jest na formule ACT/ACT.
 
PZC – Obligacje zerokuponowe o okresie do wykupu 2 lata. Obligacje te emitowane są z dyskontem, a rentowność ich obliczana jest w oparciu o konwencję ACT/ACT.

PTB – Bony skarbowe emitowane z dyskontem o okresie do wykupu 52 tygodni. Papiery te sprzedawane są na przetargach. Przetargi bonów skarbowych odbywają się w systemie aukcji jednej ceny (ang. single-price auction), co oznacza, że każdy z inwestorów nabywa papiery po jednolitej cenie równej najniższej cenie spośród zaakceptowanych ofert.

PFX – Obligacje indeksowane. Stały kupon płatny jest w okresie rocznym w oparciu o indeksowaną wartość nominalną obligacji. Wskaźnik indeksacji oparty jest na wskaźniku inflacji.