Rynek Treasury BondSpot Poland

Rynek Treasury BondSpot Poland (TBSP) został uruchomiony w 2002 roku - początkowo jako ERSPW - Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych zorganizowany na podstawie umowy z Ministrem Finansów. W latach 2004-2009 działał pod nazwą MTS Poland i prowadzony był we współpracy z włoską spółką MTS S.p.A., organizatorem pierwszego w Europie elektronicznego rynku obligacji skarbowych. MTS S.p.A. nadal pozostaje dostawcą technologii dla rynku skarbowych papierów wartościowych TBSP.

Rynek Treasury BondSpot Poland jest integralną częścią systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych ( DSPW ), opracowanego przez Ministerstwo Finansów przy współudziale Narodowego Banku Polskiego oraz środowiska bankowego.
Głównym celem systemu jest minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.

System DSPW kształtuje, poprzez wyodrębnienie grupy banków - Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (primary dealers), nową organizację systemu sprzedaży i obrotu skarbowymi papierami wartościowymi. Dealerom SPW  przysługuje wyłączne prawo nabywania nowych emisji obligacji skarbowych celem ich późniejszej redystrybucji w obrocie wtórnym – m.in. na Rynku Treasury BondSpot Poland.

W chwili obecnej na Rynku działa 24 uczestników, w tym 11 posiadających status Dealer Skarbowych Papierów Wartościowych

W gronie uczestników w roku 2005 po raz pierwszy pojawiły się międzynarodowe instytucje finansowe, których obecność związana jest z uruchomieniem platformy w oparciu o najnowsze technologie stosowane na rynkach europejskich.

Zgodnie z regulacjami Rynku Treasury BondSpot Poland jego uczestnicy mogą działać jako:

  • Market Maker – uczestnik wystawiający własne oferty kupna i sprzedaży SPW z określoną minimalną jednostką kwotowania oraz spreadem nie przekraczającym maksymalnego spreadu określonego Regulaminem,
  • Market Taker – uczestnik składający wyłącznie dyspozycje stanowiące akceptację w całości lub części oferty Market Makerów.
  • Inwestor Instytucjonalny - uczestnik kierujący zapytania tylko w drodze TR (Trade Registration) skierowane wyłącznie do Market Makerów.
  • Inwestor Publiczny – uczestnik posiadający możliwość zawierania jedynie transakcji Repo klasyczne w trybie TR (RFQ), kierujący zapytania wyłącznie do Market Makerów

Dealerzy SPW oraz kandydaci na Dealerów zobowiązani są do działania jako Market Makerzy.

Rynek Treasury BondSpot Poland jest hurtowym rynkiem obrotu obligacjami skarbowymi oraz bonami skarbowymi. Minimalna jednostka obrotu wynosi 5 mln zł.

Na TBSP podczas sesji fixingowych, które odbywają się 2 razy dziennie, ustalane są kursy fixingowe skarbowych papierów wartościowych stanowiące punkt odniesienia dla całego krajowego rynku instrumentów dłużnych.