Strona głównaInformacje dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z późn. zm.), (dalej: Ustawa) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli z mocy prawa wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółkę, a wobec spółki za akcjonariusza będą uważane tylko osoby, które są wpisane do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy zastąpi księgę akcyjną.
W związku z powyższym Zarząd BondSpot S.A. podejmuje działania zgodnie z następującym harmonogramem:

Do dnia 30 września 2020 r.

  • Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
  • Zarząd spółki zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,
  • We wrześniu 2020 r. nastąpiło pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce - wezwania następują w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia Spółki. Informacja dotycząca wezwania została niniejszym umieszczona na stronie internetowej Spółki.

Od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

  • Następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy,
  • Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez Spółkę.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Pierwsze opublikowane wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w BondSpot S.A. 

Drugie opublikowane wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w BondSpot S.A.

Trzecie opublikowane wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w BondSpot S.A.

 Czwarte opublikowane wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w BondSpot S.A.

Piąte opublikowane wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w BondSpot S.A.