KDPW_CCP

W BondSpot transakcje rozliczane są poprzez profesjonalny podmiot powołany do tego celu, tj. KDPW_CCP. Centralnym rozliczaniem objęte są transakcje:

• rynku kasowego (outright);
• repo klasyczne (rynek transakcji warunkowych).

W przypadku w/w transakcji wysyłanie instrukcji rozliczeniowych do KDPW_CCP odbywa się w trybie online, bezpośrednio po zawarciu transakcji.
Więcej informacji dotyczących usługi centralnego rozliczania znajduje się na stronie KDPW_CCP: Rozliczenia transakcji zawartych na platformie TBSP .

Transakcje, które nie podlegają rozliczeniu poprzez KDPW_CCP to BSB/SBB (rynek transakcji warunkowych). W tym przypadku przesłanie instrukcji rozrachunku przez BondSpot następuje na koniec dnia, w którym zawarto transakcje, z wyjątkiem transakcji, dla których data rozrachunku transakcji otwierającej jest w T+0. Dla takich transakcji instrukcje przesyłane są trzykrotnie w ciągu dnia (o godz. 10.00, 12.30 oraz 15.00 na sesje „multibatchingowe” w KDPW o godz. 10:30, 13:00 oraz 15:30).

Transakcje typu Trade Registration Facility (zawierane z wykorzystaniem funkcjonalność RFQ) ze względu na swoją specyfikę również nie są objęte centralnym rozliczaniem przez KDPW_CCP. Dotyczy do zarówno rynku kasowego, jak i transakcji warunkowych.

Dane kontaktowe:
BondSpot: bnr@bondspot.pl
KDPW_CCP: ccp@kdpw.pl