CSR

Strategia biznesowa BondSpot S.A. jako Spółki z Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. realizowana jest w sposób odpowiedzialny, transparentny, we współpracy i dialogu ze wszystkimi głównymi grupami interesariuszy. Spółka prowadzi działalność operacyjną mając na uwadze kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne. Głównym motywem realizowanej polityki CSR (Corporate Social Responsibility) jest podnoszenie jakości polskiego rynku kapitałowego, co odbywa się m. in. za pośrednictwem programów edukacyjnych, promocji najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z, i pomiędzy uczestnikami tego rynku.

W roku 2015 BondSpot S.A. wdrożyła do stosowania Strategię Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Grupy Kapitałowej GPW.

Strategia Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Grupy Kapitałowej GPW