ESG

BondSpot S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW prowadzą działalność operacyjną mając na uwadze nie tylko najwyższe standardy biznesowe, ale również kwestie społeczne, pracownicze, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne.

Wdrożona w GK GPW „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” określa ambicje i cele w obszarze z zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025. Strategia wyznacza główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW.

Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW wnosi pozytywny wkład w realizację Globalnych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 wytyczonych przez ONZ i przyjętych przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polskę.

Grupa Kapitałowa GPW aktywnie wspiera 6 wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są istotne z punktu działalności Giełdy i jej spółek zależnych oraz roli, jaką pełnią one na polskim rynku finansowym i towarowym oraz odpowiadającym im grup interesariuszy.

W roku 2021 BondSpot S.A. wdrożyła do stosowania Strategię ESG GK GPW 2025 na lata 2022 – 2025.

Strategia ESG GK GPW 2025