Strona głównaBondSpot®CSRRynek
TBSP.Index®
2021-11-29
Wartość otwarcia:
Wartość: 1874.97
Zmiana: +0.12 (+0.01%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1872.28
Zmiana: -2.57 (-0.14%)
zobacz szczegóły >

Rynek

Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych przez nas usług ale również od tego w jaki sposób prowadzimy działalność. Decyzje biznesowe mogą mieć istotny wpływ na uczestników rynku, dlatego Spółka prowadzi konsultacje z poszczególnymi grupami interesariuszy.

RELACJE Z KLIENTAMI

BondSpot S.A. realizuje swoje cele biznesowe z poszanowaniem praw i równego traktowania w takich samych sytuacjach wszystkich klientów.Relacje z klientami cechuje przejrzystość, odpowiedzialność i rzetelna obsługa. Spółka dba, aby klienci byli rzetelnie informowani o oferowanych produktach i usługach.Informacje uzyskane od klientów lub dotyczące ich sytuacji BondSpot S.A. będzie wykorzystywać wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane oraz, jeśli to wynika z ustaleń lub przepisów, traktować w sposób poufny. Windykacja należności prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. BondSpot S.A. starannie, rzetelnie i bez zbędnej zwłoki rozpatruje ewentualne skargi dotyczące jej działalności, a w uzasadnionych sytuacjach przystępuje do mediacji dążąc do polubownego zakończenia sporu.

RELACJE Z KONTRAHENTAMI

BondSpot S.A. przestrzega regulacji prawnych, w tym dotyczących zawierania i realizacji umów. Stosunki pomiędzy Spółką i jej kontrahentami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Decyzje zakupowe opierane są wyłącznie na kryteriach ceny, jakości, parametrach technicznych i przydatności. BondSpot S.A. starannie przygotowuje i prowadzi postępowania służące dokonaniu wyboru kontrahenta i zapewnienia podmiotom ubiegającym się o współpracę równego dostępu do rzetelnych informacji.  BondSpot S.A. zobowiązuje się do rozliczania się z kontrahentami zgodnie z ustalonymi warunkami umownymi, natomiast o ewentualnych opóźnieniach w płatnościach kontrahent będzie niezwłocznie informowany wraz z rzetelnym wyjaśnieniem przyczyn braku zapłaty w terminie.

Przy BondSpot S.A. działają następujące Komitety:

  • Komitet Doradczy ds. rozwoju Rynku Treasury BondSpot Poland;
  • Komitet Rynku Treasury BondSpot Poland.