Strona głównaBondSpot®ESGRynek

Rynek

Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych przez nas usług ale również od tego w jaki sposób prowadzimy działalność. Decyzje biznesowe mogą mieć istotny wpływ na uczestników rynku, dlatego Spółka prowadzi konsultacje z poszczególnymi grupami interesariuszy.

RELACJE Z KLIENTAMI

BondSpot S.A. realizuje swoje cele biznesowe z poszanowaniem praw i równego traktowania w takich samych sytuacjach wszystkich klientów. Relacje z klientami cechuje przejrzystość, odpowiedzialność i rzetelna obsługa. BondSpot S.A. dba, aby klienci byli rzetelnie informowani o oferowanych produktach i usługach. Informacje uzyskane od klientów lub dotyczące ich sytuacji BondSpot S.A. będzie wykorzystywać wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane oraz, jeśli to wynika z ustaleń lub przepisów, traktować w sposób poufny. Windykacja należności prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. BondSpot S.A. starannie, rzetelnie i bez zbędnej zwłoki rozpatruje ewentualne skargi dotyczące jej działalności, a w uzasadnionych sytuacjach przystępuje do mediacji dążąc do polubownego zakończenia sporu.

RELACJE Z KONTRAHENTAMI

BondSpot S.A. przestrzega regulacji prawnych, w tym dotyczących zawierania i realizacji umów. BondSpot przeciwdziała korupcji we wszystkich jej formach, włączając w to łapownictwo, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w BondSpot S.A. Stosunki pomiędzy BondSpot S.A. i jej kontrahentami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Decyzje zakupowe BondSpot S.A. opierane są na kryteriach ceny, jakości, reputacji i doświadczeniu kontrahenta oraz parametrach technicznych i przydatności. BondSpot S.A. starannie przygotowuje i prowadzi postępowania służące dokonaniu wyboru kontrahenta i zapewnienia podmiotom ubiegającym się o współpracę równego dostępu do rzetelnych informacji. Informacje uzyskane od kontrahentów lub dotyczące ich sytuacji majątkowej, finansowej lub gospodarczej BondSpot S.A. traktuje w sposób poufny. BondSpot S.A. zobowiązuje się do rozliczania się z kontrahentami zgodnie z ustalonymi warunkami umownymi.

Przy BondSpot S.A. działają następujące Komitety:

  • Komitet Doradczy ds. rozwoju Rynku Treasury BondSpot Poland;
  • Komitet Rynku Treasury BondSpot Poland.