Strona głównaBondSpot®ESGŚrodowisko

Środowisko

 Wpływ na środowisko naturalne

BondSpot S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW prowadzą działalność operacyjną, mając na uwadze najwyższe standardy biznesowe, kwestie społeczne, etyczne oraz inne, związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne. Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed współczesnym światem i gospodarką, jest zjawisko zmian klimatu oraz konsekwencje, jakie ono za sobą niesie. GK GPW włącza perspektywę zmian klimatu oraz związanych z nimi ryzyk w procesy określania celów, a także monitorowania skutków i wyników swojej działalności.

W przyjętej w roku 2021 Polityce klimatycznej GK GPW wytyczono główne kierunki działań Grupy na rzecz zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu a także zdefiniowano podejście do zarządzania kwestiami klimatu w GK GPW oraz głównych odpowiedzialności w tym zakresie na poziomie GK GPW.

Wdrażanie Polityki klimatycznej ma na celu podejmowanie działań ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności GK GPW, a także rozwój dobrych praktyk w tym zakresie.

GK GPW w szczególności skupia się na realizacji postanowień Polityki klimatycznej poprzez działania w zakresie:
• wprowadzania struktur zarządzania czynnikami ESG, w tym w szczególności ustrukturyzowania zarządzania wpływem działalności biznesowej na klimat,
• wdrożenia zarządzania ryzykiem klimatycznym jako integralnej części systemu zarządzania ryzykiem w GK GPW,
• redukcji zużycia energii oraz dążenia do zwiększenia w swojej działalności poziomu zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
• dążenia do ograniczania wpływu podróży służbowych na środowisko naturalne przy stosowaniu racjonalizacji ich częstotliwości oraz wyboru środka transportu (na korzyść np. spotkań online i komunikacji kolejowej),
• wdrażania racjonalnej gospodarki zużycia zasobów naturalnych.