Strona głównaBondSpot®ESGKodeks etyki
TBSP.Index®
2024-07-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2000.84
Zmiana: +1.71 (+0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2003.40
Zmiana: +4.27 (+0.21%)
zobacz szczegóły >

Kodeks etyki

KODEKS ETYKI

Kodeks Etyki pracowników BondSpot S.A. określa podstawowe wartości obowiązujące we wszystkich aspektach działalności Spółki. Dokument ten wskazuje zasady postępowania i wartości, jakimi powinien się kierować każdy pracownik Spółki, a także upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa i podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne w obszarach: wzajemnych relacji pracowników, relacji z klientami i kontrahentami, relacji z konkurencją oraz w zakresie komunikacji, promocji i reklamy, i określa sankcje za nieprzestrzeganie Kodeksu. Dokument został przekazany do zapoznania przez wszystkich pracowników BondSpot S.A.

Ponadto, w roku 2021 dokonano aktualizacji regulacji wewnętrznej - „Kodeks etyki”. Zmiany w Kodeksie etyki wprowadziły odpowiednie zapisy dotyczące ochrony praw człowieka. Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka BondSpot S.A. pełni niezależną funkcję doradczą w sprawach związanych z etyką w Spółce. Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w szczególności udziela wskazówek i porad w kwestiach etycznych, promuje standardy etyczne w BondSpot S.A. oraz pomaga w projektowaniu i promowaniu kampanii informacyjnych i uświadamiających na temat standardów etycznych obowiązujących w BondSpot S.A.