Strona głównaBondSpot®ESGKodeks etyki
TBSP.Index®
2023-02-07
Wartość otwarcia:
Wartość: 1813.82
Zmiana: -1.77 (-0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1803.64
Zmiana: -11.95 (-0.66%)
zobacz szczegóły >

Kodeks etyki

KODEKS ETYKI

Kodeks Etyki pracowników BondSpot S.A. określa podstawowe wartości obowiązujące we wszystkich aspektach działalności Spółki. Dokument ten wskazuje zasady postępowania i wartości, jakimi powinien się kierować każdy pracownik Spółki, a także upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa i podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne w obszarach: wzajemnych relacji pracowników, relacji z klientami i kontrahentami, relacji z konkurencją oraz w zakresie komunikacji, promocji i reklamy, i określa sankcje za nieprzestrzeganie Kodeksu. Dokument został przekazany do zapoznania przez wszystkich pracowników BondSpot S.A.

Ponadto, w roku 2021 dokonano aktualizacji regulacji wewnętrznej - „Kodeks etyki”. Zmiany w Kodeksie etyki wprowadziły odpowiednie zapisy dotyczące ochrony praw człowieka. Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka BondSpot S.A. pełni niezależną funkcję doradczą w sprawach związanych z etyką w Spółce. Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w szczególności udziela wskazówek i porad w kwestiach etycznych, promuje standardy etyczne w BondSpot S.A. oraz pomaga w projektowaniu i promowaniu kampanii informacyjnych i uświadamiających na temat standardów etycznych obowiązujących w BondSpot S.A.