Strona głównaBondSpot®Akcjonariat

Struktura akcjonariatu BondSpot S.A.

wykres01_pl_20072016.gif
 

Lista akcjonariuszy posiadających akcje BondSpot S.A. w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki:

  1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, posiadająca 9.698.124 akcji uprawniających do wykonywania 9.698.124 głosów na walnym zgromadzaniu, stanowiących 96,98 % ogólnej liczby głosów oraz 96,98 % kapitału zakładowego.