Strona głównaBondSpot®Akcjonariat

Struktura akcjonariatu BondSpot S.A.

wykres01_pl_10062021.gif
 

Lista akcjonariuszy posiadających akcje BondSpot S.A. w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki:

  1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, posiadająca 9.722.634 akcji uprawniających do wykonywania 9.722.634 głosów na walnym zgromadzaniu, stanowiących 97,23% ogólnej liczby głosów oraz 97,23% kapitału zakładowego.