Strona głównaBondSpot®Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

 Warszawa, 28.05.2024 r.


Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu BondSpot S.A.
w sprawie
stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 

1. W wyniku dokonanej oceny Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: Zasady), przyjętych 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza oraz Zarząd BondSpot S.A. zgodnie oświadczają o stosowaniu w 2023 roku przez BondSpot S.A. (dalej: Spółka) Zasad, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Spółka stosuje Zasady z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych oraz wiążących Spółkę umów.
2. Rada Nadzorcza BondSpot S.A., przyjmując za stosowaną zasadę określoną w § 21 ust. 2 Zasad, wyraża opinię, że Przewodniczący Rady Nadzorczej BondSpot S.A., będący przedstawicielem większościowego akcjonariusza Spółki, pomimo nieposiadania przymiotu niezależności w rozumieniu Zasad, jest odpowiednią osobą do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BondSpot S.A z uwagi na umiejętność kierowania zespołem oraz posiadane kompetencje zawodowe, istotne z punktu widzenia nadzoru nad działalnością Spółki, jako podmiotu prowadzącego platformy obrotu instrumentami dłużnymi.
3. Jednocześnie Rada Nadzorcza i Zarząd BondSpot S.A. informują:
a) o odstąpieniu od stosowania zasad określonych w § 28 ust. 1 i § 30 ust. 3-4 w zakresie identyfikacji osób pełniących kluczowe funkcje – z uwagi na nieproporcjonalność ww. zasad do skali, charakteru oraz specyfiki działalności prowadzonej przez BondSpot S.A. Spółka nie identyfikuje osób pełniących kluczowe stanowiska poza członkami Zarządu BondSpot S.A.
b) że, następujące zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego nie dotyczą spółki BondSpot S.A.:
• § 31 ust. 2 – z uwagi na nieadekwatność tej zasady do struktury akcjonariatu Spółki. BondSpot S.A. nie posiada statusu spółki publicznej, a wszystkie akcje Spółki stanowią akcje imienne;
• § 53 – 57 (Rozdział 9): „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” – z uwagi na nieadekwatność do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, ponieważ BondSpot S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta;
• § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 – z uwagi na nieadekwatność do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej; BondSpot S.A. wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka.

 

Rada Nadzorcza:                                              Zarząd:

Monika Gorgoń                                                    Mariusz Bieńkowski
Marek Szczerbak                                                 Maciej Bombol 
Mariola Prucnal-Ziółkowska                             
Stanisław R. Domański
Dariusz Katulski
Krzysztof Stupnicki

 

Uchwała Nr 9/24 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie oceny stosowania przez BondSpot S.A. Zasad  Ładu Korporacyjnego w 2023 roku. 

Uchwała Nr 250/14 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. przez Zarząd BondSpot S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (z uzasadnieniem)

Uchwała Nr 21/O/14 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. przez Radę Nadzorczą BondSpot S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (z uzasadnieniem)

Oświadczenie Akcjonariuszy BondSpot S.A. z dnia 10.06.2015 r. w sprawie stosowania wobec BondSpot S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego

POLITYKA INFORMACYJNA BONDSPOT S.A.

BondSpot S.A. prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej udziałowców oraz klientów dostępną w dokumencie Polityka Informacyjna BondSpot S.A.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG

BondSpot S.A. posiada jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg dostępne w dokumencie: Zasady rozpatrywania skarg klientów na działalność BondSpot S.A. Formularz skarg znajduje się w dokumencie: Formularz

ZASADY ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW

BondSpot S.A. posiada przejrzyste zasady zarządzania konfliktami interesów dostępne w dokumencie Zasady zarządzania konfliktami interesów w BondSpot S.A.