Strona głównaBondSpot®CSRPracownicy
TBSP.Index®
2021-11-29
Wartość otwarcia:
Wartość: 1874.97
Zmiana: +0.12 (+0.01%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1872.28
Zmiana: -2.57 (-0.14%)
zobacz szczegóły >

Pracownicy

Pracownicy BondSpot S.A. z uwagi na swoje kwalifikacje i doświadczenie na rynku kapitałowym stanowią bardzo istotną grupę interesariuszy Spółki. Główne cele polityki kadrowej BondSpot S.A. koncentrują się na kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz inwestowaniu w stały rozwój pracowników.

POLITYKA KADROWA

BondSpot S.A. prowadzi transparentną politykę zatrudnienia, zmian stanowiskowych i rozwiązywania umów o pracę. W sposób zrozumiały informuje pracowników o ich prawach i obowiązkach związanych ze stosunkiem pracy. Dba o rozwój zawodowy pracowników, szczególnie poprzez współfinansowanie szkoleń, kursów i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. BondSpot S.A. przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka gwarantuje pracownikom wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. Relacje w BondSpot S.A. opierają się na równości szans we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu, rozwoju zawodowego. Spółka przeciwdziała jakimkolwiek formom dyskryminacji, szczególnie ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. BondSpot S.A. przeciwdziała jakimkolwiek zachowaniom noszącym znamiona mobbingu i znieważania.

KODEKS ETYKI

W październiku 2015 r. BondSpot S.A. przyjęła Kodeks Etyki Spółki, którego celem jest jest określenie zbioru wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik Spółki, aby zapewnić funkcjonowanie BondSpot S.A. nie tylko w sposób zgodny z prawem, ale również uczciwy i etyczny.

Dokument określa rolę wartości etycznych obowiązujących we wszystkich aspektach działalności BondSpot S.A., opisuje przyjęte zasady postępowania, upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa, podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne, z poszanowaniem praw dostawców, klientów, pracowników i konkurencji. Zasady te obowiązują wszystkich pracowników BondSpot S.A., a ich nieprzestrzeganie może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.

Kodeks etyki BondSpot S.A.

POLITYKA BHP

BondSpot S.A. realizuje swoją misję i cele biznesowe z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności. Wśród priorytetów BondSpot S.A. znajduje się także troska o zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, które wspiera budowę potencjału zawodowego wszystkich pracowników Spółki.

W październiku 2015 r. BondSpot S.A. przyjęła Politykę Bezpieczeństwa Higieny Pracy Spółki.

Polityka BHP BondSpot S.A.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Wolontariat pracowniczy jest jedną z form realizacji działalności Grupy Kapitałowej GPW z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach wolontariatu spółki z Grupy objęły opieką Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą we Franciszkowie oraz dwa Rodzinne Domy Dziecka w Ruszkowie. Wsparcie pracowników Grupy polega na corocznym przygotowywaniu paczek świątecznych, sezonowej zbiórce odzieży oraz wyposażeniu pomieszczeń Placówki w niezbędny sprzęt, m.in. gimnastyczny.