Strona głównaBondSpot®ESGPracownicy
TBSP.Index®
2024-06-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 1982.62
Zmiana: +0.92 (+0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1984.54
Zmiana: +2.84 (+0.14%)
zobacz szczegóły >

Pracownicy

Pracownicy BondSpot S.A. z uwagi na swoje kwalifikacje i doświadczenie na rynku kapitałowym stanowią bardzo istotną grupę interesariuszy Spółki. Główne cele polityki kadrowej BondSpot S.A. koncentrują się na kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz inwestowaniu w stały rozwój pracowników.

POLITYKA KADROWA

BondSpot S.A. prowadzi transparentną politykę zatrudnienia, zmian stanowiskowych i rozwiązywania umów o pracę. W sposób zrozumiały informuje pracowników o ich prawach i obowiązkach związanych ze stosunkiem pracy. Dba o rozwój zawodowy pracowników, szczególnie poprzez współfinansowanie szkoleń, kursów i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. BondSpot S.A. przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka gwarantuje pracownikom wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. Relacje w BondSpot S.A. opierają się na równości szans we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu, rozwoju zawodowego. Spółka przeciwdziała jakimkolwiek formom dyskryminacji, szczególnie ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. BondSpot S.A. przeciwdziała jakimkolwiek zachowaniom noszącym znamiona mobbingu i znieważania.

POLITYKA SZKOLENIOWA

Istotnym elementem procesu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników są szkolenia. W sposób ciągły realizowane były szkolenia podnoszące konkretne kompetencje zawodowe. Pracownicy BondSpot S.A. mają możliwość rozwijania się w ramach indywidualnych ścieżek rozwoju merytorycznego biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych. W ramach poszerzania kwalifikacji zawodowych pracownicy GPW uczestniczą również w konferencjach, kongresach i seminariach.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią działań biznesowych GK GPW. Stanowią one podstawę przeprowadzanych przez BondSpot S.A. procesów rekrutacyjnych oraz realizowanej polityki zatrudniania. Jako odpowiedzialny społecznie pracodawca BondSpot S.A. kieruje się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Realizacja polityki różnorodności służy stworzeniu środowiska pracy, w którym każdy czuje się szanowany i doceniany, może w pełni rozwijać posiadane talenty i predyspozycje oraz realizować swój potencjał.

Kierując się poszanowaniem różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa, BondSpot S.A. zwraca szczególną uwagę na zasady równego traktowania i stwarzania pracownikom równych szans rozwoju zawodowego i awansu, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, a także wszelkie inne okoliczności, które mogłyby stanowić powód bezpośrednich lub pośrednich zachowań dyskryminacyjnych. BondSpot S.A. zapewnia stosowanie tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na formę, zakres i podstawę zatrudnienia lub współpracy.

POLITYKA ANTYMOBINGOWA

BondSpot S.A. w swojej działalności kieruje się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji. Realizując Politykę Antymobbingową BondSpot S.A. wzmacnia kulturę organizacyjną opartą o: zasadę szanowania godności i innych dóbr osobistych Pracownika, zasadę szacunku wobec każdego Pracownika. Polityka antymobingowa w postaci odrębnego dokumentu wewnętrznego funkcjonuje w BondSpot S.A. od 2021 roku.

Celem niniejszej Polityki jest zapobieganie mobbingowi w BondSpot S.A. oraz ustalenie i zapewnienie jasnych zasad postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu.
Polityka określa m.in. zasady zgłaszania w trybie poufnym racjonalnie uzasadnionych podejrzeń mobbingu. Polityka ma zapewnić rozpatrywanie zgłoszeń od Pracowników w sposób poufny i z należytą starannością.

POLITYKA BHP

Wśród priorytetów BondSpot S.A. znajduje się także troska o zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, które wspiera budowę potencjału zawodowego wszystkich pracowników. W ramach przyjętej w 2015 r. polityki BHP Spółka zobowiązała się do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie grożącym wypadkiem, ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w tym zakresie.

KODEKS ETYKI

Kodeks Etyki pracowników BondSpot S.A. określa podstawowe wartości obowiązujące we wszystkich aspektach działalności Spółki. Dokument ten wskazuje zasady postępowania i wartości, jakimi powinien się kierować każdy pracownik Spółki, a także upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa i podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne w obszarach: wzajemnych relacji pracowników, relacji z klientami i kontrahentami, relacji z konkurencją oraz w zakresie komunikacji, promocji i reklamy, i określa sankcje za nieprzestrzeganie Kodeksu. Dokument został przekazany do zapoznania przez wszystkich pracowników BondSpot S.A.

Ponadto, w roku 2021 dokonano aktualizacji regulacji wewnętrznej - „Kodeks etyki”. Zmiany w Kodeksie etyki wprowadziły odpowiednie zapisy dotyczące ochrony praw człowieka. Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka BondSpot S.A. pełni niezależną funkcję doradczą w sprawach związanych z etyką w Spółce. Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w szczególności udziela wskazówek i porad w kwestiach etycznych, promuje standardy etyczne w BondSpot S.A. oraz pomaga w projektowaniu i promowaniu kampanii informacyjnych i uświadamiających na temat standardów etycznych obowiązujących w BondSpot S.A.