Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-04-12
Wartość otwarcia:
Wartość: 1962.09
Zmiana: +2.21 (+0.11%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1962.60
Zmiana: +2.72 (+0.14%)
zobacz szczegóły >

Komunikat BondSpot S.A. z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany Regulamunu obrotu Rynku Regulowanego oraz Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonych przez Spółkę.

Zarząd BondSpot S.A. informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot uchwalone Uchwałą Nr 31/20 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot.
Przedmiotowe zmiany w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot mają na celu optymalizację struktury rynków instrumentów dłużnych prowadzonych w ramach Catalyst. Optymalizacja struktury rynków Catalyst mająca za cel uproszczenie krajowego rynku długu zakłada koncentrację nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koncentrację skarbowych instrumentów dłużnych na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.
W związku z powyższym niezbędne były zmiany w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot i są związane z ograniczeniem katalogu instrumentów dłużnych mogących być przedmiotem procedury dopuszczania/wprowadzania do obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot wyłącznie do instrumentów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa.
W konsekwencji wyżej opisanych zmian w zakresie dopuszczenia/wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot niezbędne były także zmiany dotyczące opłat pobieranych od emitentów instrumentów dłużnych. Zmiany zostały uchwalone Uchwałą Nr 32/20 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustanowienia opłat oraz zasad ustalania ich wysokości na rynku regulowanym rynku BondSpot.
Jednocześnie przedmiotowe zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot zakładają pozostawienie w obrocie instrumentów dłużnych w zakresie nieskarbowych instrumentów dłużnych, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian.
Zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. tj. pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po upływie 6 miesięcy od dnia podania tych zmian do wiadomości uczestników obrotu. W celu należytej ochrony interesów uczestników rynku w sposób znaczący wydłużono vacatio legis. Wydłużone vacatio legis pozwoli na odpowiednie dostosowanie się uczestników obrotu do nowej struktury rynków instrumentów dłużnych prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A., w szczególności pozwoli emitentom instrumentów dłużnych na skorygowanie swoich procesów emisyjnych do nowej struktury Catalyst.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Uchwałą Nr 190/20 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

Teksty poniższych uchwał:
• Uchwały Nr 31/20 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot;
• Uchwały Nr 32/20 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustanowienia opłat oraz zasad ustalania ich wysokości na rynku regulowanym rynku BondSpot;
• Uchwały Nr 190/20 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst
dostępne są w zakładce:
Regulacje rynku regulowanego BondSpot: https://www.bondspot.pl/regulacje_RR
Regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu: https://www.bondspot.pl/Regulacje

Więcej informacji na stronie: https://gpwcatalyst.pl/