Strona głównaRynek Regulowany BondSpotCzłonkowie rynku Jak zostać członkiem rynku?
TBSP.Index®
2024-07-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2000.84
Zmiana: +1.71 (+0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2003.40
Zmiana: +4.27 (+0.21%)
zobacz szczegóły >

Jak zostać członkiem rynku

Członkiem rynku regulowanego BondSpot może zostać:

 1. firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
2. zagraniczna firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 32 Ustawy o obrocie, nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o obrocie lub spółki prowadzącej izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a Ustawy o obrocie,
4. inny podmiot, posiadający osobowość prawną, niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, o której mowa w pkt 3, pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, o której mowa w pkt 3, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczeniem zawartych transakcji.

Podmiot może zostać dopuszczony do działania na rynku jeśli:

1. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku gdy z zakresu działalności podejmowanej na rynku wynika obowiązek posiadania zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami,
2. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka,
3. posiada środki organizacyjno-techniczne umożliwiające zapewnienie dostępu do platformy transakcyjnej rynku,
4. zobowiązał się zapewnić wykonywanie obowiązków w związku z rozliczeniem zawartych transakcji.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Rozwoju i Analiz
mail: dria@bondspot.pl