Strona głównaAktualności

Zmiana wysokości opłat na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot S.A.

Informujemy, iż BondSpot S.A. dokonała zmiany regulacji obowiązujących na rynku regulowanych BondSpot (dalej: RRBS) oraz w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Spółkę w ramach Catalyst (dalej: ASO).

Zmiana regulacji zostały określone w:
1) uchwale Rady Nadzorczej BondSpot S.A. Nr 39/23 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie stanowienia opłat oraz zasad ustalania ich wysokości na rynku regulowanym BondSpot,
2) uchwale Zarządu BondSpot S.A. Nr 149/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

Zmiany regulacji dotyczą zasad naliczania opłat rocznych pobieranych od emitentów za notowanie instrumentów dłużnych na RRBS oraz w ASO.
Zmiany zasad naliczania opłat rocznych pobieranych od emitentów za notowanie instrumentów dłużnych obejmują podwyższenie progów minimalnych i maksymalnych opłaty rocznej za notowanie na RRBS oraz w ASO oraz rozróżnienie tych progów na RRBS dla obligacji komunalnych i pozostałych instrumentów dłużnych.

Jednocześnie Spółka nie zmieniła bazowej stawki opłaty rocznej i pozostawiła ją na dotychczasowym poziomie 0,002% wartości nominalnej emisji (serii) instrumentów dłużnych.

Zmiany regulacji RRBS i ASO zostały opublikowane w zakładce:

https://www.bondspot.pl/Oplaty_RR
https://www.bondspot.pl/Regulacje

Zmiany zasad naliczania opłat rocznych (RRBS i ASO) wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.