Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2022-12-02
Wartość otwarcia:
Wartość: 1751.86
Zmiana: +1.81 (+0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1750.70
Zmiana: +0.65 (+0.04%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu rynku regulowanego BondSpot - od dnia 30 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza BondSpot S.A. podjęła uchwałę Nr 7/O/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie tych zmian decyzją z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zmiany w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot wynikają z konieczności dostosowania do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zmiany Regulaminu polegają w szczególności na:
1) modyfikacji przywołania nowego aktu prawnego i odpowiednich odesłań (numeracja jednostek redakcyjnych nowego rozporządzenia względem dotychczasowego rozporządzenia uległa zmianie),
2) zastąpieniu wyrażenia „podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych” wyrażeniem „firma audytorska”, w konsekwencji zmian dokonanych w ustawie o biegłych rewidentach.

Zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała Rady Nadzorczej BondSpot S.A. Nr 7/O/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot.
Tekst jednolity Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot obowiązujący od 30 kwietnia 2018 r.