Strona głównaAlternatywny System ObrotuCzłonkowie rynkuJak zostać członkiem rynku

Jak zostać członkiem rynku

Członkiem alternatywnego systemu obrotu może zostać:

1. firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
2. zagraniczna firma inwestycyjna nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawierająca transakcje na rachunek własny i na rachunek klienta;
3. bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, zawierający transakcje na rachunek własny lub na rachunek klienta, w zakresie instrumentów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz obligacji, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, oraz na rachunek własny w zakresie innych instrumentów dłużnych,
4. podmiot uprawniony na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 lub 9 ustawy o obrocie do zawierania transakcji na rachunek własny lub rachunek podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
5. inny podmiot, posiadający osobowość prawną, uprawniony na podstawie właściwych przepisów do zawierania transakcji na rachunek własny.

Podmiot może zostać dopuszczony do działania na rynku jeśli:

1. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku gdy z zakresu działalności podejmowanej na rynku wynika obowiązek posiadania zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami,
2. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka,
3. posiada środki organizacyjno-techniczne umożliwiające zapewnienie dostępu do platformy transakcyjnej rynku,
4. zobowiązał się zapewnić wykonywanie obowiązków w związku z rozliczeniem zawartych transakcji.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Rozwoju i Analiz
mail:ds@bondspot.pldria@bondspot.pl