Strona głównaAktualności

Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 4/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Celem zmian Regulaminu jest utworzenie w ramach Rynku ASO Segmentu PRIME, do którego kwalifikowane będą największe i potencjalnie najbardziej płynne emisje obligacji nieskarbowych – obligacji korporacyjnych, bankowych oraz listów zastawnych. Przyjęte zasady kwalifikacji zakładają, że przedmiotem obrotu w Segmencie PRIME będą emisje instrumentów dłużnych, których wartość nominalna wynosi co najmniej 100 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej) oraz dodatkowo, których emitent lub dane instrumenty dłużne posiadają rating inwestycyjny przyznany przez agencję ratingową na zlecenie emitenta lub w stosunku do których Członek ASO pełni funkcję Animatora. Weryfikacja listy instrumentów dłużnych zakwalifikowanych do Segmentu PRIME przeprowadzana będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w oparciu o informacje udostępnione do publicznej wiadomości i będzie obowiązywała od pierwszego dnia obrotu kolejnego miesiąca.

Dodatkowo informujemy, że BondSpot S.A. planuje wprowadzić okresową promocję polegającą na obniżeniu do zera stawki opłaty od transakcji zawartych przez Członków ASO w zakresie wykonywania funkcji animatora.

Zmiany przedmiotowego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 16 stycznia 2019 r. Tekst jednolity ww. Regulaminu znajduje się w zakładce: http://bondspot.pl/ASO

drukuj