Strona głównaBondSpot®ESGCentrum prasowe

Centrum prasowe

 Etyczne działanie w zakresie komunikacji, promocji i reklamy

  • Wszystkie działania informacyjne, reklamowe, marketingowe oraz w zakresie PR BondSpot S.A. prowadzone są zgodnie z zasadami przejrzystości i otwartości informacyjnej z zachowaniem zasad ochrony informacji poufnych oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
  • BondSpot S.A. zapewnia rzetelną i jasną informację o usługach i produktach, dbając aby informacja nie wprowadzała nikogo w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z instrumentami finansowymi dostępnymi w obrocie na rynkach prowadzonych przez Spółkę.
  • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy BondSpot S.A. nie może wprowadzać w błąd jej odbiorców, nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
  • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy BondSpot S.A. nie może zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
  • BondSpot S.A. jako reklamodawca, a także zleceniodawca emisji reklamy w konkretnych środkach przekazu zobowiązuje się do przestrzegania zasady transparentności tak, aby odbiorca reklamy mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.
  • BondSpot S.A. zobowiązuje się do wykorzystywania w przekazie reklamowym/marketingowym/PR-owym danych statystycznych i informacji, zgodnych ze stanem faktycznym i przedstawionych w sposób poprawny metodologicznie, najbardziej aktualnych na moment tworzenia przekazu reklamowego.
  • BondSpot S.A. dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej, która nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy dotyczący sposobów inwestowania nie może zawierać stwierdzeń wprowadzających odbiorców w błąd w szczególności co do szacowanego przyszłego dochodu, czynników wpływających na jego wysokość oraz możliwych korzyści finansowych.
  • Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy BondSpot S.A. nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby fizycznej, w tym także powszechnie znanej bez uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji.
  • BondSpot S.A. zobowiązuje się do udzielania przedstawicielom mediów pomocy (dozwolonej przepisami prawa) przy wyjaśnianiu oraz opisywaniu zjawisk i procesów związanych z działalnością BondSpot S.A.